Uslovi za učešće


Kriteriji podobnosti za Meet and Code grant

Samo neprofitne organizacije iz Austrije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Engleske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Irske, Italije, Kazahstana, Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švicarske i Ukrajine su podobne za prijavu za Meet and Code grant. Sve podnesene ideje za digitalne događaje i događaje vezane za programiranje moraju biti planirane u skladu sa vodičem za Evropsku sedmicu programiranja (od 06. do 21. oktobra 2018. godine), moraju se odnositi na decu i omladinu uzrasta od 8 do 24 godine i moraju biti besplatne za učesnike.Više o tome u odeljku ‘Kriteriji finansiranja za odabir predloženih ideja projekta’.

Ko stoji iza Meet and Code?

SAP, Njemačka dobrotvorna organizacija Haus des Stiftens gGmbH i njihovi cenjeni partneri u zemljama, članicama TechSoup Europe mreže, stoji iza Meet and Code inicijative.

Inicijativu finansira SAP. Neprofitna organizacija Haus des Stiftens GmbH je razvila inicijativu i odgovorna je za odabir projekata koji će biti finansirani u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i za dostupna sredstva koja će se putem SAP-a dalje usmeravati (u daljem tekstu navedeno kao 'SAP sredstva'). Uz to, Haus des Stiftens gGmbH koordinira projektna sredstva putem cenjenih partnera u zemljama mreže TechSoup Europe, koja je odgovorna za preostale zemlje. Inicijativu također podržava i veliki broj vernih sponzora.

Podnošenje projektne ideje

Projekti (u daljem tekstu 'ideje za događaje') se mogu jedino predati putem registracijske forme na web stranici www.meet-and-code.org. Ideje za događaje mogu predati jedino organizacije koje imaju status neprofitnih u svojoj zemlji.

Ovlašteni predstavnici organizacija moraju obezbediti detaljne podatke o svojoj organizaciji i uneti detaljan opis ideje projekta za događaj, uz dostavljanje svih validnih kontakt informacija. Svakoj organizaciji je dozvoljeno da preda više od jedne ideje za događaj, podrazumevajući da se odnose na posve različite projekte.

Prozor za podnošenje ideje

Neprofitne organizacije mogu predati svoje ideje za događaje isključivo u periodu između 04.06.2018 i 15.09.2018. Odlučujući faktor za lokalne partnere jeste celovitost detalja koje ideja sadrži, kao i dokumenti koje je potrebno priložiti kako bi se dovršila registracija.

Evaluacija ideje za događaj

Svaka ideja za događaj će biti ocenjena od strane Haus des Stiftens GmbH ili, ukoliko je to primenjivo, njihovih partnera u mreži TechSoup Europe. Nakon četiri sedmice, predstavniku organizacije će biti javljeno putem emaila da li će predložena ideja biti finansirana ili ne.

U slučaju da ideja bude odbačena, lokalni TechSoup Europe partner može – na zahtev neprofitne organizacije – izneti razlog zašto je ideja odbijena i koja osoba je odgovorna za odbijanje. Organizacija ima mogućnost da ponovo predloži istu ideju, nakon što je ona prethodno u potpunosti revidirana. Ukoliko ponovo dođe do odbijanja, ideju više nije moguće predlagati.

Svaka odobrena i sponzorirana ideja za događaj će biti automatski objavljena na web stranici www.meet-and-code.org i biće vidljiva svim korisnicima.

Period za organizovanje finansiranog događaja

Finansirana ideja za događaj se mora realizirati tokom Evropske sedmice programiranja, od 6. do 21. oktobra 2018. godine.

Iznos Meet and Code Granta

Svaka predložena ideja za događaj za koju su odobrena sredstva, prima 300 € koji joj pomaže da uzleti. Haus des Stiftens gGmbH zadržava pravo da poveća ili smanji iznos SAP sredstava u pojedinačnim slučajevima.

Kriteriji za finansiranje odabranih predloženih projektnih ideja

 1. Svaki događaj mora biti vezan za teme tehnologije i programiranja. Bilo da se radi o susretu programera u školama, ili o Scratch ili HTML radionicama za članove udruženja, ili grupe, ili o seminaru na internetu ili o Umetnoj inteligenciji – događaj mora biti fokusiran na programiranje.
 2. U svakom događaju mora učestvovati najmanje 20 djece, ili mladih ljudi uzrasta od 8 do 24 godine (* nema gornje granice).
 3. Učešće na događaju koji finansira Meet and Code inicijativa mora biti besplatno za učesnike.
 4. Svaki događaj mora biti iniciran, osmišljen i vođen od strane same neprofitne organizacije. Prijavljena neprofitna organizacija je odgovorna za sve što je vezano za planiranje, organizaciju, tok i aktivnosti praćenja nakon završetka projekta.
 5. Izvori direktnog ili indirektnog finansiranja se mogu koristiti isključivo za predložene projekte i u humanitarne svrhe.
 6. Predviđeni fondovi se daju samo dobrotvornim organizacijama koje mogu dokazati svoj neprofitni status. Dokaz za to mora se priložiti tokom predaje aplikacije.
 7. Haus des Stiftens gGmbH ili, ukoliko je to primenjivo, njihov partner iz TechSoup Europe mreže odlučuju po sopstvenom nahođenju o dodeli nagrade, nakon što organizacija ispunjava kriterije za izbor.
 8. Ne postoji automatsko pravo na davanje razloga za odbijanje, niti aplikant ima ikakvo zakonsko pravo na to. Također ne postoji ni obaveza da se deluje u skladu s time kada se ispune svi uslovi iz vodiča za finansiranje.

Kriteriji isključivanja

Sljedeće ideje za događaje su isključene iz mogućnosti finansiranja:

 • Događaji koji se ne razvijaju niti implementiraju u jednoj od zemalja učesnica
 • Političke ili verske inicijative
 • Projekti od kojih korist imaju samo pojedinci
 • Projekti koji nemaju dodirnih tačaka sa Meet and Code
 • Projekti koji se ne odnose na Meet and Code

Obaveze izveštavanja

 1. O finansiranim događajima

  Svaka neprofitna organizacija kojoj su dodeljena sredstva ima obavezu da pripremi sažet izveštaj i da ga preda u roku od dva dana po završetku događaja. Predstavnik organizacije izveštaj pravi na za to predviđenom obrascu koji se nalazi na web stranici www.meet-and-code.org.

  Izveštaj mora sadržavati minimum sledeće informacije:

  • Naziv organizacije
  • Naziv događaja
  • Mjesto dešavanja
  • Datum događaja
  • Prirodu događaja
  • Broj i spolna zastupljenost učesnika

  Kada uz izveštaj prilažu informativni materijal, a to se posebno odnosi na fotografije i video zapise, organizacije su dužne da poštuju važeće zakone i da zaštite Haus des Stiftens gGmbH i njegove partnere od svih mogućih potraživanja trećih strana, koje bi se mogle desiti primerice zbog kršenja autorskog prava, prava vlasništva nad zaštitnim znakom, drugih prava industrijskog vlasništva ili drugih prava i potraživanja nadoknade u tom smislu. Može se tražiti izjava o pristanku za zaštitu prava privatnosti osoba prikazanih u izveštaju (osobito u slučajevima maloljetnih osoba, koje moraju imati pismeni pristanak svojih roditelja).

  Uz to, od neprofitnih organizacija kojima su dodeljena sredstva može se zahtevati da sprovedu anketu za merenje učinka na učesnike, tokom ovih događaja. Organizacije će, u tom slučaju, dobiti obrazac ankete na web stranici www.meet-and-code.org.

 2. O korištenju finansijskih resursa; Potvrdi donacije

  Finansirane organizacije iz Njemačke, Austrije i Švicarske moraju poslati u Haus des Stiftens gGmbH potvrdu u vezi sa sredstvima koja su primili u sklopu Meet and Code inicijative. Od finansiranih organizacije iz drugih zemalja može se, a i ne mora, zahtevati da emailom pošalju određeni obrazac u zemlju-partnera TechSoup Europe mreže, kojim potvrđuju primitak donacije.

 3. Rok za predaju

  Potvrdu da je donacija primljena mora pripremiti finansirana neprofitna organizacija u roku od 14 dana od dana završetka događaja. Finansirane neprofitne organizacije moraju pripremiti izveštaj i evaluaciju u roku od 48 sati od završetka događaja.

Nagrada

Ove godine SAP ima zadovoljstvo da uruči nagrade za najbolje ideje za događaje u svakoj od zemalja učesnica, kao dio Meet and Code 2018 inicijative. Učešće je dobrovoljno i odvija se pod sljedećim uslovima:

 1. Organizator nagrade je SAP.
 2. Svrha nagrade je da odabere vrhunske primere događaja koji će pripremiti decu i mlade ljude za digitalni svet sutrašnjice i na taj način podstaći njihovu maštu. Najbolja ideja za događaj u svakoj od tri kategorije opisane u tekstu niže, iz svake od zemalja učesnica, biće prezentovana tokom svečanog zatvaranja koje će se dogoditi u sedištu SAP-a.
 3. Registracija: Organizacije koje se prijavljuju za Meet and Code sponzoriranje događaja, mogu tokom registracije precizno navesti da li žele, i u kojoj kategoriji žele da učestvuju.
 4. Evaluacija se odvija u sljedećim kategorijama, posebno prema sledećim kriterijima:
  • Kick and Code (godišnja tema)

   Meet and Code događaji koji imaju za cilj rešavanje fudbalskih problema putem informacionih tehnologija, ili događaji koji koriste fudbal kao temu, kako bi se programiranje približilo djeci. Pažnju ćemo poklanjati događajima koji povezuju ove dve teme na kreativan i svrsishodan način, kako bi se došlo do ciljane grupe i kako bi im se približio svet programiranja i IT-ja.

  • Innovation

   Meet and Code događaji koji razvijaju i promoviraju načine kreativnog podučavanja i/ili istražuju trenutne IT/programerske teme. Interesuju nas događaji koji su inovativni u smislu dopiranja do ciljne grupe i svoje povezanosti sa temama koje se tiču IT-ja, kao i događaji koji su u vezi sa modernim trendovima u tehnologiji, kao i oni koji imaju veze sa radikalnim i tehnologijama koje utiču na oblikovanje budućnosti, kao što su IoT, Blockchain, AI, 3D štampanje, itd.

  • Diversity

   Meet and Code događaji koji koriste IT ili druge digitalne teme kako bi na taj način istakli prisustvo nejednakosti u svojim zajednicama ili u društvu uopšte. Tržimo događaje koji će za cilj imati jačanje jednakih mogućnosti, koji promoviraju toleranciju, a uklanjanju nejednakosti zasnovane na spolnoj, rasnoj, verskoj ili društvenoj pripadnosti, invalidnosti, ekonomskom ili društvenom statusu itd.

 5. Podobne su sve organizacije kojima su dodeljena sredstva Meet and Code za finansiranje njihove ideje za događaj. Uposlenici organizatora kao i javni službenici i uposlenici javnih službi isključeni su iz takmičenja.
 6. Proces:
  • Krug 1

   U prvom krugu događaji se takmiče jedni protiv drugih na nacionalnom nivou. U svakoj zemlji, dva događaja po kategoriji će se kvalificirati za sljedeći krug. Kvalifikacija će se odvijati na dva načina: jedan događaj se bira putem javnog glasanja, a drugi događaj se bira od strane partnerske države koja upravlja.

   Glasanje

   Glasanje će se odvijati na Meet and Code web stranicama. Organizacije će sakupljati glasove tako što će imati ljude koji glasaju za njihov događaj. Kako bi se glas uzeo u obzir, biće potrebno uneti i potvrditi svoju email adresu. Svaka email adresa može glasati samo jednom. Samo onaj događaj koji dobije najveći broj glasova će se kvalificirati za drugi krug.

   Organizacije mogu koristiti online i offline komunikacijske kanale kako bi privukle pažnju na svoje događaje i kako bi motivisali ljude da glasaju za njih.

   Odabir

   Partnerska zemlja koja upravlja, a koja je dio mreže TechSoup Europe će odabrati jedan događaj po kategoriji koji će se kvalificirati za sljedeći krug.

  • Krug 2

   Svi kvalificirani događaji će biti pripremljeni i prezentirani žiriju koji vrši ocjenjivanje. Žiri će odabrati pet pobjednika po kategoriji u skladu sa definiranom procedurom odabira.

 7. Nagrade: Pet finalista svake kategorije biće nagrađeno pozivom na završni događaj koji će biti organizovan u sedištu SAP-a i uključit će okvirni program i radionice, sa troškovima putovanja, smeštaja i dodatkom za obrok koji pokriva sponzor. Dvoje ljudi po organizaciji mogu prisustvovati završetku događaja. Prvo mesto u svakoj kategoriji biće nagrađeno dodatnom svotom od 2.500 eura.
 8. Pravni lek i pouka: Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za putovanje na završni događaj dodele nagrada. Pravni postupak je isključen.

Javnost informacija

SAP, Haus des Stiftens gGmbH and the TechSoup Europe partneri imaju pravo da u potpunosti koriste gore navedene izveštaje i rezultate istraživanja, uključujući i dostavljeni informativni materijal, kao i informacije o učesnicima i dobitnicima nagrada, te predložene ideje za događaje - kao dio njihovog izveštavanja.

Kako bi još više ojačale Meet and Code ideju, organizacije se obavezuju da koriste Meet and Code logo u svim njihovim javnim istupima koji se odnose na sponzorisane događaje. Pravilna upotreba logotipa je objašnjena u vodiču za stilove. Upotreba logotipa mora biti dokumentovana putem emaila na info@meet-and-code.orgPored toga, preporučujemo organizacijama da upotrebljavaju hashtag ove inicijative: #meetandcode2018 prilikom komunikacije na društvenim medijima. Meet and Code će obezbediti društvenim medijima zid, koji će izlistati sve postove koristeći pomenuti hashtag i prezentirati ih na web stranicama Meet and Code.

Meet and Code se odvija tokom Evropske sedmice programiranja i ima za cilj ojačavanje i proširenje ove inicijative na evropskom nivou. Stoga podržavamo i ohrabrujemo sve finansirane neprofitne organizacije da registruju svoje Meet and Code događaje za koje su dobili sredstva, na EU Code Week website.

Obaveze; Odgovornost

Neprofitne organizacije koje iznose svoje ideje za događaje su odgovorne za implementaciju projekta. Partneri u ovoj inicijativi ni na koji način ne preuzimaju bilo kakve obaveze ili odgovornost u vezi sa projektom, niti sa njegovom implementacijom. Partneri u ovoj inicijativi nisu odgovorni za nesprovođenje projektnih aktivnosti, kao ni za štetu, gubitke, povrede učesnika, trećih lica, ili pravnih strana tokom i u vezi sa registracijom ili implementacijom projekta. Partneri u inicijativi također nisu odgovorni za pravne obaveze, ili obaveze učesnika nastale u vezi sa izvršenjem projekta, bez obzira da li su obaveze povezane sa sredstvima finansiranja ili ne.

Partneri u inicijativi nisu odgovorni za oštećenja računara u vezi sa ili zbog učešća ili preuzimanja materijala vezanog za Meet and Code inicijativu.

Otkazani projekti; Preostala sredstva

Ako se projekat ne realizuje ili preostane određeni iznos sredstava nakon što se projekat implementira, sredstva SAP-a moraju biti iskorištena u tekućoj kalendarskoj godini u skladu sa Statutom Udruženja i uredbama za slične projekte (koji imaju za temu programiranje). Obaveza izveštavanja o utrošku dodeljenih sredstava i dalje ostaje.